Przestrzeń dla seniorów 2.0

Przestrzeń dla seniorów 2.0

Głównym celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej seniorów z 15 gmin, poprzez zaangażowanie ich w tworzenie gminnych rad seniorów, opracowywanie polityk senioralnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznych odpowiednich dla potrzeb seniorów.

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji
Źródło finansowania: środki Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymane w ramach edycji 2019 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Wartość dofinansowania: 200 000 PLN
Okres realizacji: III - XII 2019

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych z terenu 15 gmin (11 gmin z woj. małopolskiego, 3 z woj. lubelskiego, 1 z woj. śląskiego) oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb. Przestrzeń dla seniorów jest rozumiana szeroko: jako przestrzeń do dialogu, do działania, a także fizyczna przestrzeń publiczna, z której seniorzy korzystają. W ramach projektu 5 społeczności seniorów z zostanie przygotowanych do powołania gminnych rad seniorów, w 8 gminach odbędzie się projektowanie przestrzeni publicznych z seniorami i dla seniorów (powstaną konkretne projekty), w 5 gminach we współpracy z samorządem zostanie przygotowana gminna polityka senioralna lub informacyjna. Ponadto, seniorzy z 15 gmin wymienią się doświadczeniami podczas 4 wizyt studyjnych. We wszystkich gminach będą prowadzone działania informacyjne, promujące pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt i debata z seniorami z całej Polski.

ASOS logo png300px

Data

01 kwiecień 2019

Tagi

Senioralne