Projekt polityki senioralnej przekazany wójtowi gminy Gródek n. Dunajcem

W pierwszych dniach lutego przedstawicielki Klubu Seniora w Rożnowie przekazały wójtowi gminy Górdek n. Dunajcem projekt polityki senioranej do dalszych konsultacji.

Projekt polityki został opracowany we współpracy z Fundacją Mapa Pasji w ramach projektu "Przestrzeń dla seniorów 3.0". Podstawą do stworzenia dokumentu była przeprowadzona w roku 2020 diagnoza potrzeb seniorów z gminy Gródek n. Dunajcem. Wspólnie z seniorami wypracowaliśmy ankiety diagnozujące kluczowe problemy i potrzeby, które następnie przedstawciele Klubu Seniora w Rożnowie, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozprowadzili wśród osób 60+ mieszkających na terenie całej gminy. Kolejnym etapem diagnozy były wywiady grupowe, które z uwagi na pandemię COVID-19 zostały przeprowadzone zdalnie przez internet. Na podstawie zebranych informacji oraz pomysłów rozwiązań poszczególnych problemów zgłaszanych przez seniorów został opracowany projekt gminnej polityki senioralnej, który zostanie poddany dalszym konsultacjom wśród seniorów i instytucji gminnych działających na ich rzecz. Mamy nadzieję, że ostateczna wersja polityki senioralnej zostanie niebawem uchwalona przez Radę Gminy.